Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, działając zgodnie z § 4 ust 2 załącznika do Zarządzenia nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie sposobu i trybu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego ZSE w Kiecach.

Dostawa koksu przemysłowo - opałowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w 2019 roku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ